Đặt một câu hỏi

Màng co bọc dây điện

Màng co bọc dây điện, màng co pvc bọc cuộn dây điện
mang co pvc


Số ký tự đã nhập: